Litteraturlista för Mörkö socken 2013

Hölö Mörkö Hembygdsförening
2013

 Om litteraturlistan

Listan upptar inte årsskrifter etc. för de föreningar och sammanslutningar som tidigare fanns på Mörkö, inte heller alla varianter och utgåvor av äldre, främst arkeologiska, rapporter.

Många av dokumenten/skrifterna finns i sin helhet på föreningens hemsida. En del av de opublicerade dokumenten kan läsas vid föreningens bibliotek i Kyrkskolan, Hölö.

Listan är framtagen av Bengt Stenberg, Egelsvik (bengt.stenberg@live.se) som gärna tar emot kompletteringar och felrapporter.  Vid hänvisning eller utdrag anges Hölö Mörkö Hembygdsförening som utgivare.

Några hemsidor med anknytning till Mörkö:
www.holomorkohbf.se, www.fridal.se, www.bygdeband.sewww.holomorkokyrka.sewww.bygdegarden.morko.se, www.oaxenbygdegard.se, www.gronakusten.se, www.horningsholm.se , www.idala.nu

 

Sockenbeskrivningar
Författare Titel År Sid Kommentarer
Bratt, Peter och
Kjellman, Rolf
Kulturhistorisk bebyggelseinventering av Mörkö socken 1980 ca 400 Framtagen i samråd med länsantikvarien. Inventeringen gjord på uppdrag av Södertälje kommun. Original finns på Torekällberget.
Ekström, Carl Ulric Beskrifning öfver Mörkö socken i Södermanland 1828
Mörkö socken 1969 116 Sörmlands läns museum (red), utg i förkortad utgåva som Sörmländska handlingar nr 26.
Mörkö socken omkr 1990 1969 års utgåva, utg i en enklare version av Hölö Mörkö hbf (red).
Helander, Adolf Södermanlands läns Kalender 1884 2 Avsnittet Mörkö socken sid 219-220.
Södermanlands läns kalender 1940 4 Utg av Södermanlands läns Hushållningssällskap. Avsnittet Mörkö socken sid 584-587. Totalt utgavs minst ett tiotal liknande publikationer 1884-1954.
Hölö Mörkö hbf (red) Intervjuer med mörköbor från 1995 ca 200 Opubl.  Ca 25 intervjuer, pågående arbete 2012. Utskrifter vid Hölö Mörkö hbf.
Mörkö sockenstämmoprotokoll 1782 – 1846 Kopior på flertalet årgångar vid Hölö Mörkö hbf. Originalen vid Landsarkivet (Sthlms Stadsarkiv).
Hölö Mörkö hbf (red) Mörkö sockenstämmoprotokoll 2002 1844-1846, renskrivna årgångar, utg av Hölö Mörkö hbf.
Ljungberg, Bo Naturmiljöprogram för Mörkö socken med omgivningar 2006 Utg i en remissutgåva av Miljökontoret i Södertälje kommun. Statusen för dokumentet är oklar.

 

 

Författare Titel År Sid Kommentarer
Martling, Göran Några korta redogörel-ser och utredningar kring ”Teckningar till beskrifningen öfver Mörkö socken 1828” 2005 5 I Biblis 2005:29, sid 45-49
af Schmidt, Karl(1840-1902) Röne och Hölebo härader: antikvariskt-topografiska anteckningar. 135 Utg av Södermanlands Hembygdsförbund 1936. Sörmländska handlingar nr 1. Mörkö socken sid 91-99. Förord av Ivar Schnell.
Tham, Wilh. Beskrivning öfver Nyköpings län 1852 Utg i facsimilupplaga 1976, Nyköping, Maj Eriksson (red). Avsnittet Mörkö socken 4 sid.
Torekällbergets muséum (red) Oaxenintervjuer omkr 1978 ca 100 Opubl. Ett tiotal intervjuer med tidigare anställda vid kalkbruket.  Utskrifter finns vid Hölö Mörkö hbf.
  Kulturmiljöprogram för Södertälje kommun: delrapport Mörkö socken 2009 48 Utg i en slutremissutgåva av Södertälje kommun. Innehåller en utförlig källförteckning. Statusen för dokumentet är oklar.
 Särskilda platser 
Författare Titel År Sid Kommentarer
Ahlander, Anna Julen å Mörkö prästgård på 1860-70 talen 2001 20 Utg av Hölö Mörkö hbf
Ahlin, E. H. (intervjuare) Familjen Nilsson, Bergkullen 1951 Ingår i Kyrka, hem och bygd, utg av Kyrkobröderna i Knivsta/Alsike 1951, sid 30 – 33.Axvik, spelmän och bröllopsseder på Mörkö under sent 1800-tal.
Banér, Anna Kärleks-händelser emellan herr Eric Gustafsson Stenbock och fru Malin Stensdotter Sture till Hörningsholm. År 1573. 16 Först utg av Bengt Bergius vid mitten av 1700-talet. Även i Ekström: Mörköboken 1828.
Senaste utg av Carl Magnus Stenbock, Stockholm 1916.
Brundin, Gunnar och Brundin, Ragnar Mörkö – Tuna Vårt Barndomshem 1946 41 +25 Opubl privatskrift, framtagen i ett fåtal maskinskrivna exemplar. Tuna och ”herrgårdslivet” på Mörkö 1860-1903.
Cahle, Karin Svar på frågelista från Nordiska Muséet 1971 5 Opubl, original vid NM. Främst Svalhagen och Skogstorp.
Dahlbergh, Erik Suecia Antiqua et Hodierna 1716 Avsnittet om Hörningsholm 2 sid.
Dahlberghs Hörningsholms-gravyr trycktes i flera utgåvor redan under 1600-talet.
Dahlbom, Fredrik Barndomsminnen från Mörkö på 1890-talet 1956 I ”Till Hembygden 1956”. Främst prästgården.
Dahlgren, Ida Hörningsholm/Familjen Bonde 1987 Artikelserie i 15 avsnitt i Länstidningen, Södertälje. Kopia vid Hölö Mörkö hbf.
Engström, Sten Öminnen  från Oaxen 1997 128 Slutsåld.

 

 

Författare Titel År Sid Kommentarer
Ek, Magnus och Karlsson, Elisabeth och Michelson, Anna Oaxen adieu / Oaxen krog 1994 – 2011 2011 231 Utg på Modernista förlag. Parallelltext på svenska och engelska.
Ek, Magnus Fyra Oaxen – kokböcker utg mellan 1999 och 2009.
Friberg , Gustaf och Johansson, Lennarth och Stenberg, Bengt (red) Livet på landet 2007 16 Utg av Hölö Mörkö hbf. Samtal med Eva-Britta Landström, programlista och bilder från Radiogården (1938). Främst Berga gård.
Friberg , Gustaf och Stenberg, Bengt (red) Pålsundet – en hembygdshistorisk tillbakablick 1999 57 Utg av Hölö Mörkö hbf.
Gelotte, Göran Kulturmiljöer i Södertälje 1999 Främst Hörningsholm, Näsbacken och SANAMKI.
Helgstrand, Gustav Jag berättar för mina barn och barnbarn 1982 255 Privattryck, slutsåld. Mörkö ca 20 sid, främst Björkarö.
Hellstedt, Jane Tolv slott och gårdar i Sörmland 1987 112 Utg av bokförlaget Seminarium, Vagnhärad.  Hörningsholm 7 sid + personförteckning.
Landin, Maria och Öberg, Björn Fifång – en ö utan källor 2001 68 Utg av Hölö Mörkö hbf.
Norberg, Karin På Mörkön 1931 19 Opubl privatskrift. Främst SANAMKI och området däromkring. Red och notapparat av Britt-Marie och Thomas Uddling 2010.
Ring, Sture ”greven gav oss lov…” 2009 144 Carlssons förlag. Främst Getryggen och Näslandet men även Hörningsholm.
Stenbeck, Reidun Historien om Emil och Charlotta 2006 66 Privattryck. Mörkö ca 15 sid, främst Skåra men också Svalhagen, Skogstorp m.fl. platser.
Stenberg, Bengt och Karlsson, Elisabeth (red) Det gamla Oaxen 2003 94 Emanuel Janssons anteckningar från 1880-talet och framåt. Kompletterad och utg av Hölö Mörkö hbf.
Thunberg, Ivar Thor I ditt anletes svett: om bönder, jordbruk och lantliv med radiogårdssändningarna som utgångspunkt. 1939 304 Bonniers förlag. Boken om Radiogården 1938 (Berga gård).
Tutturen, Bjarne (red) Södertäljes naturreservat 2011 80 Utg av Miljökontoret i Södertälje.
Tilander, Gunnar En gammal dagbok berättar om herrgårdsliv på Mörkö för 100 år sedan 1967 I ”Till Hembygden 1967”, 16 sid.
Wästberg, Per Sommaröarna 1973  SANAMKI, sid 31-36. Främst utdrag ur ”På Mörkön”.
Hölö Mörkö hembygdsförenings årskrönikor Årl från 1975 Artikelförteckning finns vid föreningen.
Syrentorpen 1995 4 Broschyr utg av Hölö Mörkö hbf.
Åkerman – Fijal, Carina Mörkö Ängel. Barnmorska på Mörkö 1903 – 1932 2010 24 Privattryck. Främst Grönbrink, bostad för öns barnmorska.

 

 

Utredningar och uppsatser 
Författare Titel År Sid Kommentarer
Ankarberg, Carl Henrik Oaxen – Kulturhistoriska miljöbilder från ett kalkbruk 1975 51 Utg av Cementa AB.
Bodin Dalman, Katarina Förändringar i markanvändning och bebyggelse runt Egelsvik, Tuna, Örsta och Tunanäs på Mörkö under 1900-talet 1999 ca 30 Opubl. Natur- och kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet.
Bohrn, Erik Mörkö kyrka 1945 16 Sörmländska kyrkor nr 74.
Brusewitz, Gunnar Björnjägare och fjärilsmålare 1968 Om C. U. Ekström sid 47 – 82, om Wilhelm von Wright sid 83 – 108.
Brusewitz, Gunnar Mästerskytt och djurtecknare 1964 I Svensk Jakt 1964, sid 559 – 564. Behandlar bl.a. Nils Bondes uppdrag 1826 till bröderna Magnus och Wilhelm von Wright att illustrera en ”Fauna Moerkoensis”.  Det utgivna resultatet, se nedan.
Davidsson, Alfons En sammanställning av gårdar och torp på Mörkö 1925-1950-1981 1981 5 Opubl, manuskript vid Hölö Mörkö hbf.
Drakenberg, Börje Eriksös bokskogar – vegetation och mark under trehundra år 1978 I Svensk Botanisk Tidskrift 1978, sid 103 – 123.
Drougge, Per Konst och konstnärer i Hölö och Mörkö 1985 19 +ill. Hölö Hembygdsförening och Södertälje Kulturnämnd. Opubl översikt.
Edberg, Rune och Rönnby, Johan och Lindström, Marcus Pålsundet:  arkeo-logiska studier av en sörmländsk kustmiljö 2001 39 Utg av Runius & Co i samarbete med Södertörns högskola.
Ekström, Carl Ulric Fiskarne i Mörkö skärgård, beskrifne av
C. U. Ekström
1830

1834
Ekström, Carl Ulric Strödda anteckningar om Svenska Flyttfoglarne i Södermanland 1826 Ur Kongliga Vetenskapsacademiens handlingar för år 1826. Nytryck 2001, Hölö Mörkö hbf.
Fredengren, Christina och Kuttvonen, Mia och Swanström, Lennart Pålanläggningen vid Pålsundet – nya perspektiv på hinder i vattnet 1994 18 Opubl D – uppsats vid Arkeologiska Institutionen, Stockholms Universitet.
Fredengren, Christina m.fl. Undersökning av fornborg i Hölö socken iSödermanland och pålanläggningen i Pålsundet 1995 1995 54 Opubl rapport från fältkurs i marinarkeologi 1995, Arkeologiska Institutionen, Stockholms Universitet.

 

 

Författare Titel År Sid Kommentarer
Fredengren, Christina (red) Pålsundsrapporten 1997 39 Opubl rapport från fältkurs i marinarkeologi 1996, Arkeologiska Institutionen, Stockholms Universitet.
Gelotte, Göran Kyrkogården på Mörkö. En kulturhistorisk rapport 2003 27 Utg av Kyrkogårdsförvaltningen.
Hedlund, Tom och Palme, Ulrika På diktens vägar genom Sverige 1998 Om Syrentorpen sid 68 – 78,
Janzon, Kaj (red) Det medeltida Sverige, band 2 Södermanland, häfte 2 Hölebo och Rönö härader 2006 350 Utg av Riksantikvarieämbetet. Listar och beskriver medeltida urkunder om socknar, kyrkor, byar och gårdar.
Karlson, Sonja (red) Böcker om Hölö Mörkö Oaxen i Södertälje kommun 1985 18 Framtagen av Södertälje Stadsbibliotek.  Även artiklar och uppsatser. Flertalet är medtagna i denna litteraturlista.
Liepe, Anita Mörkö kyrka 2004 15 Sörmländska kyrkor nr 74, förkortad och omarbetad upplaga.
Lönnqvist, Olov Sörmlands karta under fem sekler 1973 112 Utg som Sörmländska handlingar nr 29.
Martling. Göran Stig Åsberg:  grafiker i Sörmland 1936 – 1944 2004 Ingår i Sörmlandsbygden 2004, sid 17 – 34.
Martling, Göran Några korta redo-görelser och utredningar kring Ekström/ Teckningar /1828 2005 Ingår i Biblis 2005, nr 29, sid 45 – 49.
Nyberg Almqvist, Lena Mörköbygdens hembygdsdräkt 1984 30 Utg av Hölö Mörkö hbf.
Ohlberger, Bertil Stenarna kan tala. Mörkös fornborgar – funktion och mening 1998 31 Opubl C-uppsats vid Arkeologiska institutionen, Stockholms Universitet.
Othzén, Ylva Mörkö socken. En kulturgeografisk beskrivning. ca 40 Sthlms Läns Museum rapport 2005/35. Underlag för kulturmiljöprogram för Södertälje kommun.
Rothstein, Albert Vad Karta och Oaxen gamla huvudböcker berätta ca 1947 ca 35 Opubl. Finns i Oaxenarkivet vid Föreningen Stockholms Företagsminnen.
Rothstein, Albert Karta & Oaxens Kalkbruk 1868 – 1968 1968 På uppdrag av Cementa AB.
Rothstein, Albert I Cementas skugga: hågkomster från Karta & Oaxen m.m. 1973
Ryberg, Måns Kolsö, ett sörmländskt lundområde och dess utveckling 1956 I Svensk Botanisk Tidskrift 1956, sid 163 – 185.
Sahl, Roland och Sjölin, Per-Gunnar Inventering av Oaxens musikkårs notbibliotek 2007 53 Publ i ett fåtal ex. av Hemvärnets Musikkår, Nyköping i samarbete med Hölö Mörkö hbf.

 

 

Författare Titel År Sid Kommentarer
Schnell, Ivar Mörkö kyrka 1965 16 Sörmländska kyrkor nr 74, omarbetad upplaga.
Schnell, Ivar och Ståhle, Carl-Ivar Rannsakningar om antikviteter 1667 – 1684 1938 Utg av Södermanlands Hembygdsförbund som Sörmländska handlingar nr 5.
Sobéus, Urban 300 år av försvarsansträngningar 1997 112 Utg av Militärhistoriska förlaget. Om Stockholms inloppsförsvar, bl. a. Södertäljeinloppet /Hörningsholm. Särskild kartbilaga.

Sundbäck, Annamaria och Wernersson, Lars
Mörkö ett riksintresse för kulturmiljövården 1992 47 Opubl projektuppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet.
Thordeman, Bengt Hörningsholms byggnadshistoria 1921 ca 18 I Tidskrift för Konstvetenskap, Lund
Wernersson, Lars En bebyggelsehistorisk studie av Mörkö socken 1995 41 Opubl D-uppsats vid Arkeologiska institutionen, Stockholms Universitet.
von Wright, Wilhelm och von Wright, Magnus Svenska foglar efter naturen och på sten ritade 1828 41 pl. Tryckt av Carl von Scheele, Stockholm
Wikell, Roger och Johnsson, Jörgen Runhällen i Skäleberg återfunnen 2012 Avser fornlämning Sö 23 Skälby.
Artikel i Fornvännen 2012 (107), sid 16 – 23. Ingår också i Sörmlandsbygden 2012, sid 143 – 158.
Mörkös fåglar: Prosten C. U. Ekströms anteckningar om fågellivet i Mörkö socken under början av 1800-talet, i jämförelse med Södertälje biologiska klubbs observationer under 1960-talet 1971 64 Opubl rapport från Södertälje biologiska klubb.

Skönlitteratur

Författare Titel År Sid Kommentarer
Asklund, Erik Den vita ön 1938 171 Oaxen. Berättelse för pojkar.
Asklund, Erik Lilla land 1933 En ”nyckelroman” om bl. a. Mörkö
Asklund, Erik Livsdyrkarna 1963 332 Avsnitt om syréntorpslivet.
Asklund, Erik Solo i kör 1938 219
Asklund, Erik Svensk idyll 1937 186 Bl. a. Oaxen.
Biörck, Lars Oaxenborna 2005 267 Axplock förlag. Samtidsskildring i satirisk form.
Bonde, Carl Jag berättar för Jan 1943 340
von Horn, Brita Dear Baroness 1963 357 Om Florence Bonde, bl. a. Oaxen.
Kjellgren, Josef Äventyr i skärgården 1941 134 Senaste utg 1985. Barn/bungdomsbok.
Kjellgren, Josef Nya äventyr i skärgården 1942 188 Barn/ungdomsbok.
Lo-Johansson, Ivar Författaren 1957 Kapitlet ”Vid syrentorpen” sid 217 – 234.