Släktforskningslänkar

Startpunkter

Nättidningen RÖTTER
En synnerligen omfattande och innehållsrik online-tidning, som ges ut av Sveriges Släktforskarförbund. Webbplatsen uppdateras dagligen och innehåller mängder av goda råd och tips för nybörjaren, utförlig information om arkiv och olika typer av källor, ordlista, olika databaser där man kan söka personregister, sockennamn, litteratur m.m., forum för forskarkontakter samt länkar och nyheter.

Släktforskning
Gunnar Apelfors vid företaget Appleforce, specialiserat på datorer och släktforskning, underhåller dessa sidor. Här finns en enkel släktforskarskola för nybörjaren, information om dataprogrammet Anarkiv, nyheter, frågeforum samt diverse nyttiga länkar.

Svensk släktforskning
Hans Ahlborg står bakom dessa sidor, som innehåller en hel del goda råd och tips för nybörjaren. Även information om datorn i släktforskningen samt om vilka resurser Internet erbjuder en svensk släktforskare. Uppdateras ej!

Databaser/Register

pil_upp"

Anno 1890
Samarbetsprojekt mellan Arkion vid Riksarkivet och Forskningsarkivet i Umeå som går ut på att göra delar av Folk 1890 gratis sökbara via nätet. I dagsläget finns hela Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Värmlands län tillgängliga.

Arkion – Arkiv för alla med historisk samhällsinformation
Arkion är en utvecklingsenhet inom Riksarkivet, som bl.a. arbetar med att digitalisera information av intresse för skola och forskning. Här finns de stora databaserna Folk 1890 och Folk 1900 samt flera mindre databasprojekt. Folk 1890 är komplett och innehåller den s.k. Folkräkningen för året 1890, dvs uppgifter om alla individer (4,8 milj) som bodde och var kyrkoskrivna i Sverige den 31 december 1890. Databasen är sökbar via församling, namn, födelseår, kön, civilstånd, yrke m.m. Arbetet med Folk 1900 pågår och hittills är drygt 3 miljoner personer registrerade. Man kan snabbsöka gratis i Folk 1890 men för övrigt är databaserna avgiftsbelagda!

Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS)
Paraplyprojekt som innebär uppbyggnad av flera sökbara databaser med uppgifter ur födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker samt död- och begravningsböcker från Skåne, Blekinge och Halland fram t.o.m. 1895. Projektet startade 1997 och drivs av Landsarkivet i Lund med hjälp av släktforskarorganisationer i södra Sverige. Förteckning över hittills registrerat material finns att tillgå på webbplatsen. Hit hör också projektet Sveriges skeppslistor som går ut på att digitalisera alla svenska skeppslistor 1837-1939.

Demografiska databasen – Umeå universitet (DDB)
Särskild enhet vid Umeå universitet som arbetar med att producera och tillgängliggöra befolkningsdatabaser med historisk information för i första hand den akademiska forskningen. Databasinformationen bygger på uppgifter i 1800-talets kyrkböcker och hittills har huvudsakligen material från Skellefteå- Sundsvalls- och Linköpingsregionen registrerats. Vissa delar av materialet är sökbara via Indiko, men sökningen är avgiftsbelagd.

Genline – släktforskning i original via Internet
Företaget Genline AB står bakom detta projekt vars mål är skanna in alla sidor i de svenska kyrkböckerna och bevara bilderna i en gemensam databas, som är sökbar och tillgänglig via Internet. Hittills har man slutfört arbetet med kyrkböckerna för Blekinge län, Göteborgs & Bohus län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Värmlands län samt Östergötlands län. Arbetet med övriga län pågår. Avgiftsbelagd!

Kyrkböcker på Internet
Sveriges släktforskarförbund står bakom denna sammanställning över vilka kyrkböcker som finns på Internet, antingen som avskrifter eller i form av register. Kyrkböckerna kan vara tillgängliga på olika sätt, som HTML-sidor, sökbara databaser eller nedladdningsbara filer. Sammanställningen är uppställd efter landskap och socken och ger en bra överblick över vad som finns tillgängligt på nätet.

Nationell Arkivdatabas (NAD)
Sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i Riksarkivet, Krigsarkivet samt Landsarkiven, SVAR:s förteckning över mikrofilmade arkiv (med beställningsmöjlighet) samt en topografisk hjälpdatabas med uppgifter om administrativa gränser från 1600-talet till i dag.

Register-Sök
Sökbar databas över alla personregister (f.n. nästan 7000) till kyrkböcker som Sveriges Släktforskarförbund känner till. Man kan söka via socken och få uppgift om vilka personregister som finns samt var de finns.

Svensk lokalhistorisk databas
Kulturarvsprojekt som har till syfte att digitalisera samtliga svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll och göra dessa tillgängliga via Internet. Hittills har man slutfört Hallands län, delar av Kalmar län samt börjat med Jönköpings län. Man kan söka via socken/kommun eller med hjälp av fritextsökning.

Tabellverket på nätet
Demografiska databasen i Umeå (DDB) står bakom denna fritt tillgängliga och sökbara databas med befolkningsstatistik ner på församlingsnivå för hela riket gällande åren 1749-1859. Sökning görs på geografiskt område, årtal och typ av formulär.

Adelssläkter bosatta i Sverige
Alfabetisk förteckning över i Sverige bosatta adelssläkter med kort presentation av släkten samt en färgbild av släktvapnet, sammanställt av Genealogiska samfundet Adelpi.

Bibliotek.se
Kungliga biblioteket och Bibliotekstjänst AB står bakom detta samarbetsprojekt som erbjuder gratis samsökning i svenska offentligt finansierade biblioteks samlingar av böcker, kartor, skivor, musiktryck, videokassetter, ljudböcker, talböcker, punktskriftsböcker, tidningar, tidskrifter m.m.

Forskarkatalogen
Nättidningen Rötters egen släktforskarförteckning, där släkt- och hembygdsforskare kan registrera sig och berätta om sin egen forskning. Man kan sedan söka alfabetiskt på efternamn om man vill kontakta någon och utbyta erfarenheter.

Gravsten-Sök
Sveriges släktforskarförbund har sedan 1979 ägnat sig åt att inventera de svenska gravstenarna. Materialet finns nu tillgängligt via denna sökbara databas med uppgifter om drygt 46.000 gravstenar, de flesta resta före år 1900. Man kan söka på efternamn, yrke och ort eller bläddra igenom materialet län för län.

Kartsök och ortnamn
Lantmäteriet, som är den svenska ortnamnsmyndigheten, erbjuder på sin webbplats bl.a. gratis sökning i ortnamnsdatabasen med mer än 700.000 ortnamn. Man kan här dels få fram korrekt stavning av ett ortnamn men även se var den sökta platsen ligger antingen på Sverigekartan, översiktskartan, vägkartan eller terrängkartan.

LIBRIS
De svenska forsknings- och specialbibliotekens gemensamma databas, där det är möjligt att gratis söka bland 5 miljoner böcker, tidskrifter m.m. och få uppgift om vilka bibliotek som har materialet i sina samlingar. Under LIBRIS ligger dessutom flera specialdatabaser, som förtecknar litteratur inom olika specialområden som svensk historia, svensk folkbildning, svenskamerikanska frågor m.fl.

Litteratur-Sök
Sökbar databas över böcker, artiklar, CD-skivor och webbplatser inom ämnena släkt-, person- och lokalhistoria. Alla titlar är beskrivna och/eller recenserade samt försedda med ämnesord. Sveriges släktforskarförbund står bakom databasen men alla är välkomna att bidra med tips.

Socken-Sök
Sveriges Släktforskarförbund står bakom denna databas med uppgifter om de svenska socknarna, både existerande och sådana som upphört sedan mitten av 1600-talet. Man kan få fram var en viss socken är belägen, vilka socknar som ingår i en viss kommun, socknar och kommuner i visst län eller landskap samt var socknens originalkyrkböcker förvaras.

Sveriges församlingar genom tiderna
Online-version av boken Sveriges församlingar genom tiderna, utgiven av Riksskatteverket 1989. Boken redovisar alla nuvarande och tidigare församlingar i Sverige från äldsta tid fram till 1989. Man kan söka alfabetiskt eller kommunvis och bl.a. få uppgift om när kyrkböckerna börjar.

Arkiv pil_upp"

Riksarkivet
Sveriges nationalarkiv som förvarar det centrala statliga arkivmaterialet och har högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende. På riksarkivet finns en mängd handlingar, allt från medeltida pergamentsbrev till riksdagens protokoll, samt ett mycket stort antal enskilda arkiv från företag, föreningar och privatpersoner.

Krigsarkivet
Den enhet inom Riksarkivet som tar emot och vårdar svenska försvarets handlingar från Gustav Vasas tid fram till i dag. Här finns t.ex. generalmönsterrullor och soldatkontrakt samt diverse uppgifter om gångna tiders militärer, såväl meniga som officerare. Arkivet har även en omfattande kart- och ritningssamling, som jämte Lantmäteriverkets, tillhör landets viktigaste.

Svensk arkivinformation
SVAR är en enhet inom Riksarkivet med uppgift att i form av mikrokort tillhandahålla de gamla svenska kyrkböckerna (före 1895) samt diverse andra handlingar såsom militära rullor, domstolsarkiv, skattelängder, skråhandlingar, emigrantregister m.m. De ca 2 miljonerna mikrokort hos SVAR är sökbara via Nationella arkivdatabasen (NAD) och kan köpas, lånas eller eller studeras på plats i Ramsele.

Arkion
Organisatoriskt en enhet inom Riksarkivet med syfte att vara en utvecklingsresurs och driva olika digitaliseringsprojekt av vikt för skola och forskning. Hittills har man bl.a. helt slutfört dataregistreringen av folkräkningen 1890, Folk 1890, och är i full gång med att registrera folkräkningen 1900.

Landsarkivet i Göteborg
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter i tidigare Göteborg och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län, numera Västra Götalands län.

Landsarkivet i Härnösand
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter i Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Landsarkivet i Lund
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter och institutioner inom Skånes (med undantag för Malmö kommun), Hallands och Blekinges län.

Landsarkivet i Uppsala
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter inom Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.

Landsarkivet i Vadstena
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län.

Landsarkivet i Visby
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter inom Gotlands län.

Landsarkivet i Östersund
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter inom Jämtlands län.

Malmö stadsarkiv
Arkivmyndighet för kommunala myndigheter samt statliga myndigheter, vars huvudsakliga verksamhetsområde avser Malmö.

Regionarkivet i Göteborg
Arkivdepå för myndigheter, bolag och stiftelser tillhörande dels Västra Götalands regionen (i Göteborgsområdet), dels Göteborgs stad. Dessutom tar arkivet emot handlingar från föreningar och folkrörelser med verksamhet i Göteborg.

Stockholms stadsarkiv
Arkivmyndighet för Stockholms kommun samt landsarkiv för regionala och lokala statliga myndigheter inom Stockholms län.

Värmlandsarkiv i Karlstad
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter i Värmlands län. Här finns även Nycklar till brukssamhället, ett projekt som med hjälp av arkivmaterial från Borgviks järnbruk berättar den värmländska järnbrukshistorien.

Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI)
SOFI är en statlig myndighet som har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och sprida kunskap om det ”osynliga” kulturarvet: dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn. I SOFI ingår 6 arkivenheter på skilda platser i landet, var och en med ett regionalt och/eller ämnesmässigt ansvarsområde. I Uppsala finns Dialektavdelningen (DA), Folkminnesavdelningen (FA) och Namnavdelningen (NA), som bl.a. innefattar det tidigare Ortnamnsarkivet i Uppsala. SOFI driver projekten Ordbok över Sveriges dialekter (OSD), Sveriges medeltida personnamn, där A – F finns tillgängligt via nätet samt Nordiskt runnamnslexikon. Namnavdelningen ansvarar för publiceringen av serien Sveriges ortnamn (SO) samt datoriseringen av arkivets ortnamnssamlingar i Svensk ortnamnsdatabas (SODA).

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)
Arkivenhet under SOFI, som har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om ortnamnen i Skåne samt om dialekterna i Skåne, Halland, Småland, Blekinge och på Öland. Arkivet ger bl.a. ut serien Skånes ortnamn. Söksystem för sökning i DAL:s olika register via Internet är under uppbyggnad.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)
Arkivenhet under SOFI, som har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om dels ortnamn och folkminnen i Göteborgs och Bohus län, dels dialekter i Göteborgs och Bohus län samt södra Dalsland. Arkivet publicerar bl.a. serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän. Söksystem för sökning i DAG:s folkminnesregister via Internet är under uppbyggnad.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)
Arkivenhet under SOFI, som har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om dialekter, ortnamn, folklig kultur och lokalhistoria, från i första hand Västerbottens och Norrbottens län. Arkivet ger ut flera olika skriftserier. Arkivets samlingar är delvis sökbara via den digitaliserade registerkatalogen på Internet.

Svenskt visarkiv (SVA)
SVA ingår numera i den statliga myndigheten Statens musiksamlingar och har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och utge material som rör instrumental folkmusik, folklig vissång och vissång överhuvudtaget i äldre tider samt svensk jazzhistoria.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB)
ARAB bildades 1902 och fungerar som arkiv, bibliotek och historisk forskningsinstitution för den samlade svenska arbetarrörelsen.

Statens ljud- och bildarkiv (SLBA)
Sveriges nationalarkiv för inspelat ljud och rörliga bilder: radio, TV, film, video, grammofonskivor, CD, ljudkassetter, multimedia m.m. SLBA tillhandahåller bl.a. sökbara databaser över skivor, filmer och videoinspelningar från de senaste åren.

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA)
ATA fungerar som ett centralt arkiv för Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum och Kungliga Myntkabinettet. Här finns den s.k. topografiska serien, landskapsvis ordnade handlingar med uppgifter om fornlämningar, arkeologiska fynd, kyrkobyggnader och andra märkligare byggnader samt stora ritnings- och fotografisamlingar.

Forskningsarkivet vid Umeå universitet
Forskningsarkivet är en avdelning inom universitetsbiblioteket och har hand om universitetsbibliotekets handskriftssamling och arkivmaterial från framför allt Norrland samt ansvarar för arkivförsörjningen till utbildningen och forskningen. Arkivet tillhandahåller gratis Anno 1890 gällande Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Värmlands län.

Myndigheter/Organisationer pil_upp"

Arkivet för folkets historia
Förening för historisk forskning med uppgift att undersöka produktionen, folkets levnadsförhållanden och kampen mot förtryckare samt att sprida kunskap om folkets historia. Man ger också ut årsboken Folkets historia.

Centrum för lokalhistoria
Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet inrättades i mars 1988 och har till uppgift att stödja och utveckla lokalhistorisk forskning och utbildning. Man håller på att  bygga upp flera sökbara databaser på Internet, huvudsakligen med material från Linköping med omnejd samt Östergötland.

Historiska museet
Sveriges arkeologiska ansvarsmuseum med samlingar från svensk stenålder fram till 1500-talets mitt. Samlingarna utgörs främst av arkeologiska föremål och kyrklig konst och omfattar tiotals miljoner föremål. Man tillhandahåller flera sökbara databaser online, bl.a. Översiktsdatabasen, museets katalog över sina drygt 30.000 inventerade föremål, Fornbild, sökbart register över bilder på museets föremål, Medeltidens bildvärld, databas med fotografier av medeltida kyrklig konst samt Nomina med härledningar av svenska förnamn. Dessutom projektet Historiska världar, som museet driver tillsammans med Sverok och som syftar till att ge en helhetsbild av vikingatiden och medeltiden. Svenska.

Immigrant-Institutet
En ideell organisation vars huvudsyfte är att fungera som informations-, forsknings- och dokumentationscentrum för invandrar- och flyktingfrågor. Arkivet samlar in och bevarar material producerat av invandrare och invandrarorganisationer. Biblioteket har Skandinaviens största samling av litteratur om migration ur alla aspekter, dock huvudsakligen om Sverige som invandrarland.

Kungliga biblioteket
KB är Sveriges nationalbibliotek och har som sin främsta uppgift att samla, bevara, beskriva och tillhandahålla allt svenskt tryck, och vissa elektroniska publikationer, så fullständigt som möjligt. KB har också äldre samlingar av utländska böcker, handskrifter, tidningar, tidskrifter, kartor, bilder m.m. Information om beståndet är delvis tillgängligt online via söksystemet Regina.

Lantmäteriet
Central förvaltningsmyndighet som ansvarar för Sveriges fastighetsregister och all fastighetsinformation, som också delvis kan sökas och köpas via FastighetSök. Lantmäteriet har dessutom ansvar för insamling, uppbyggnad, förvaltning och leverans av Geografiska Sverigedata, som tillhandahålls i form av kartor, flygbilder och/eller kundanpassade databaser. Kartor kan sökas och köpas via Kartbutiken online eller specialbeställas via print-on-demand-funktionen Din karta.

Nordiska Muséet
Kulturhistoriskt ansvarsmuseum som samlar på föremål, bilder och kunskap som berättar om liv och arbete i Sverige från 1520 fram till våra dagar. Arkivet innehåller ca 4.500 hyllmeter handlingar, där man kan studera hur vanliga människor levt, tänkt och känt. Biblioteket har ca 250.000 böcker och tidskrifter, som fr.o.m. 1986 är registrerade i Libris. Bildarkivet omfattar ca 4 miljoner fotografier från 1840-talets dageurreotyper till vår tids reportagebilder. Arkivbilderna kan mot kostnad lånas och användas enligt särskilda villkor.

Riddarhuset
På Riddarhuset finns bl.a. en stor genealogisk avdelning, som omfattar arkiv, bibliotek samt stamtavlor och genealogier för de adliga ätterna. Förteckning över samtliga på Riddarhuset introducerade adelsätter samt en sökbar ätte- och vapendatabas finns tillgänglig online.

Riksantikvarieämbetet
RAÄ är landets centrala instans för frågor rörande kulturmiljövården och verkar för att vårt kulturarv ska bevaras, berikas och brukas. Förutom olika register med information om fornminnen och byggnader, tillhandahåller de via nätet den sökbara databasen Kulturmiljöbild, som innehåller ca 40.000  digitaliserade bilder av fornminnen, byggnader och andra kulturmiljöer från hela Sverige från slutet av 1800-talet och framåt samt Kulturmiljövårdens bebyggelseregister med sökbara uppgifter om Sveriges bebyggelse.

Riksdagen
Riksdagens bibliotek är ett av Sveriges största samhällsvetenskapliga och juridiska bibliotek och är sökbart via söksystemet Hermes. Riksdagens arkiv bevarar, tillhandahåller och ställer ut arkivhandlingar från riksdagen, dess enheter och organ.

Släktforskarnas hus
Släktforskarnas hus i Leksand är en ideell förening som, mot betalning, erbjuder forskarplats och tillgång till de mikrofilmade kyrkböckerna för hela Sverige. Mot särskild avgift kan man få hjälp att komma igång med sin forskning och de utför också ren uppdragsforskning.

Statistiska centralbyrån
SCB har bevaknings- och samordningsansvar för hela den officiella svenska statistiken, även om delar numera ligger på andra myndigheter. SCB:s bibliotek har Sveriges största samling av statistiska resultatrapporter, i tryckt och elektronisk form, och SCB:s arkiv förvarar bl.a. underlaget till den publicerade statistiken fr.o.m. 1860.

Svenska Emigrantinstitutet
Nationellt arkiv- och forskningscentrum kring den svenska emigrationen, främst den stora folkutvandringen till Nordamerika men även emigrationen till Australien, Sydamerika, Danmark, Tyskland och andra länder. Arkivet har bl.a. en stor samling kring svenskar i Nordamerika och biblioteket har landets största boksamling i ämnet svensk emigration och svenskar i utlandet.

Svenska kyrkan
Förutom information om organisation och verksamhet, finns här länkar till stift och församlingar samt en adress- och telefonkatalog.

Bibliotek i Sverige
Kategoriindelad förteckning över svenska bibliotek på Internet, sammanställd av Nikos Markovitz, IT-kompetens.

Museer i Sverige
Alfabetisk förteckning över svenska museer på Internet, sammanställd av Eva Stengård, Naturhistoriska riksmuseet.

Föreningar

pil_upp"

Sveriges Släktforskarförbund
Rikstäckande organisation, bildad 1986, som består av ca 150 regionala och lokala släktforskarföreningar med tillsammans över 50.000 medlemmar. Förbundet ger ut Släktforskarnas årsbok, medlemstidskriften Släkthistoriskt Forum, skriftserien Svenska Antavlor, skriftserien Släkten, den vetenskapliga rapportserien Acta Genealogica samt online-tidningen Rötter.

Medlemsföreningar i Sveriges Släktforskarförbund
Adress- och länkförteckning över de regionala och lokala släktforskarföreningar som är medlemmar i Sveriges Släktforskarförbund, för närvarande 147 stycken. Föreningarna räknas upp landskapsvis, från söder till norr.

Föreningen DIS
Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, en ideell förening som vill erbjuda sina medlemmar moderna verktyg och metoder för släktforskning. Föreningen, som grundades 1980, har i dag sex regionföreningar och drygt 15.000 medlemmar och ger bl.a. ut medlemstidskriften Diskulogen med släktforskarnytt.

Föreningen för Smedsläktsforskning
Ideell förening, grundad 1994, som specialiserat sig på släktforskning i smedsläkter. Föreningen har startat en databas för registrering av smedsläkter och tillhandahåller en förteckning över kända smedsläkter online. Man ger även ut skriftserien Svenska smedsläkter samt medlemsbladet Smedsrötter.

Föreningen Släktdata
Ideell förening för släkt- och datorintresserade. Föreningen bildades 1989 och verkar för att sprida kunskap om datorernas användning inom släktforskningen samt stöder alla typer av registrering på datamedier. Man ger även ut Tidningen Släktdata.

Genealogiska föreningen
Riksförening för släktforskning, som grundades 1933, och som förvaltar samlingarna i släktforskarnas arkiv ger ut Släkt och hävd. Olika register, bl.a. Släktnamnsregistret, finns tillgängliga via nätet.

G-gruppen – genealogi över Östersjön
Förening som arbetar för att skapa kontakter över Östersjön till ömsesidig nytta för släktforskare i skilda länder. På webbsidorna finns bl.a. information om hur man släktforskar i Tyskland och i tyska arkiv. Dessutom finns en diskussionslista.

Heraldiska Samfundet
Samfundet, som bildades 1992, är tänkt att fungera som en akademi för den heraldiska vetenskapen och angränsande historiska hjälpvetenskaper. Man ger även ut medlemsskriften Sköldebrevet.

Judiska släktforskningsföreningen i Sverige
Ideell förening, grundad 1997, som vill främja intresset för judisk släktforskning och sprida kunskap om lämpliga källor, litteratur och metoder.

Nätföreningen Oberoende Genealoger (NOG)
Ideell förening för främjande av släkt- och hembygdsforskning, som bildades sommaren 2000 som ett alternativ till Sveriges Släktforskarförbund. Föreningen bedriver all verksamhet via Internet genom diskussionsforum och nättidningen Nog nu.

Personhistoriska Samfundet
Vetenskaplig förening som grundades redan 1876 under namnet Svenska autografsällskapet men bytte till det nuvarande namnet 1905. Samfundet har till syfte att väcka och underhålla intresset för person- och släkthistoria i Sverige och ger även ut Personhistorisk tidskrift.

Svenska Arkivsamfundet
Intresseförening för alla som är intresserade av arkiv och arkivfrågor. Samfundet vill verka för ”arkivvårdens utveckling, teoretiskt och praktiskt” och anordnar bl.a. arkivdagar kring olika teman samt ger ut tidskriften Arkiv, samhälle och forskning två gånger per år.

Sällskapet Vallonättlingar
Förening för alla med rötter i valloninvandringen till Sverige för över trehundra år sedan eller med intresse för detta område av andra orsaker. Sällskapet, som bildades 1938, har drygt 1000 medlemmar och ger bl.a. ut medlemstidningen Vallonättlingen.

pil_upp"

Tidskrifter

Arkiv, samhälle och forskning
Svenska arkivsamfundets tidskrift, som utkommer med två nummer per år. Här finns endast kortfattad information om tidskriftens innehåll.

Diskulogen med släktforskarnytt
Föreningen DIS medlemsblad, som utkommer 4 ggr/år, och där man försöker spegla olika aspekter på datorhjälp i släktforskningen. Index till alla tidigare årgångar samt huvuddelen av de senaste numren finns tillgängliga online.

Glimten – nättidning för genealogi
Online-tidskrift som ges ut av Bertil Magnusson i Partille. Tyngdpunkten ligger på register, registerteknik och registerinformation men den innehåller också artiklar och efterlysningar samt fungerar som ett debattforum.

Nättidningen Rötter – för dig som släktforskar
Världens enda dagstidning online för släktforskare, dessutom en mycket omfattande sådan. Den ges ut av Sveriges Släktforskarförbund och vänder sig både till nybörjare och erfarna släktforskare. Innehåller mycket information om arkiv, olika typer av källor, litteratur, tips och goda råd (t.ex. om hur man forskar i andra länder), forum för forskarkontakter samt länkar vidare.

Nättidningen Svensk Historia
Nättidningen Svensk Historia är en nyhetstidning om svensk historia. Den innehåller nyheter, aktuell forskning, ny litteratur, museiutställningar och debatt samt en stor samling historiska länkar. Tidningen uppdateras 4-5 gånger i veckan.

Personhistorisk tidskrift
Personhistoriska samfundets tidskrift, som årligen utkommer med 2 nr om vardera ca 50-100 sidor. Här finns endast kortfattad information om tidskriftens innehåll.

Släkthistoriskt Forum
Tidskrift som startades 1977 som Genealogisk Ungdoms Tidskrift (GUT) och bytte till sitt nuvarande namn 1982. Tidskriften utges numera 5 ggr/år av Sveriges släktforskarförbund.och innehåller nyheter, råd och tips, diskussioner m.m. Här finns en utförlig presentation av tidskriften samt ett urval artiklar från de senaste åren tillgängliga online.

Vallonättlingen
Sällskapet Vallonättlingars medlemtidning, som utkommer 4 ggr/år. Här finns endast innehållsförteckningar för de senaste numren.
CD-ROM-skivor

pil_upp"

CD-Emigranten
Databas på cd-romskivor, där man snabbt och lätt kan söka uppgifter om personer som utvandrat från Sverige. Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, Emigrantregistret i Karlstad och projektet Göteborgs-Emigranten i Göteborg står för utgivningen. Information om innehåll, användning, pris m.m. samt beställningsmöjlighet.

Svenska ortnamn
Sveriges släktforskarförbund har publicerat denna cd-romskiva uppgifter om över 400.000 orter i Sverige: gårdar, byar, socknar, samhällen, städer, men också sjöar, vattendrag, berg och fyrplatser. Uppgifterna är hämtade ur databaser på Lantmäteriverket. Information om innehåll, användning, pris samt beställningsmöjlighet.

Svenskt biografiskt lexikon
SBL började publiceras 1917, har hittills utkommit med 31 band och beräknas vara slutfört omkring år 2015. SBL finns nu även tillgängligt på en cd-romskiva, som bl.a. ger möjlighet till fritextsökningar på t.ex. namn, yrke etc. Information om innehåll, användning, pris m.m. samt beställningsmöjlighet.

Sveriges dödbok  1860-2016
Sveriges släktforskarförbund har publicerat denna cd-romskiva, som innehåller uppgifter om alla de drygt 11.3 miljoner personer som avlidit i Sverige mellan åren  1860-2016. Information om skivans innehåll, program, pris m.m. samt beställningsmöjlighet.